ERS.COM.TR


??eri?e git

Faaliyet Alanlar?


- ?al??ma alan? kapsam?ndaki her t?rl? malzemenin ithali, sat???, yabanc? fabrika ve firmalar?n m?messillik distrib?t?rl???n? yapmak
- Konut ve di?er in?aatlar?n yap?m?nda kullan?lan beton pompalar?, beton santralleri, portatif ve sabit vin?ler, konvey?rler, transport hatlar? ve bunlar?n yedek par?a temini servis hizmetleri
- ?n?aatlarda kullan?lan demir, tu?la, al?? vb. malzemelerin temini, imalat? ve sat???
- Turizm tesisleri kurmak, i?letmek, kiralamak veya devretmek
- Turizm seyahat acenteli?i ve tur operat?rl??? yapmak
- ?n?aat ve tesisat taahh?d?nde bulunmak ve ilgili her t?rl? malzemeri al?p satmak
- ?n?aat ve bilumum et?t, proje, m??avirlik, m?hendislik ve kontroll?k hizmetleri yapmak
- Konu ile ilgili her t?rl? makine, ara? ve te?hizatlar?n? al?p, satmak veya kiraya vermek
- Sulama, i?me suyu, kanalizasyon, kat? ve s?v? ar?tma tesislerinin kurulmas? ve in?aat?n?n yap?lmas?
- Her t?rl? yol, k?pr?, baraj, liman, okul ve hastane gibi bay?nd?rl?k tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin in?aat ve taahh?t i?lerini yapmak
- Toplu konut ve sosyal konut i?lerini yapmak
- Yurt i?i ve d???nda, sabit prefabrik bina, fabrika, havaalan?, liman in?aat? i?letmecili?i, sulama, i?me suyu ve kanalizasyon, kat? ve s?v? ar?tma tesisleri kurmak ve in?aat?n? yapmak
- Yurt i?i ?ehir do?al gaz da??t?mlar?n? ?stlenmek, i?letmek
- Yurt i?i ve yurt d??? kruvaziyer liman i?letmecili?i yapmak


ALT YAPI ??LER?;

- HAVAALANI
- L?MAN & BARINAK
- YOL & K?PR?
- BARAJ
- ??ME SUYU
- SULAMA & KANAL?ZASYON
- ARITMA


?N?AAT;
- KONUT ve TOPLU KONUT
- E??T?M B?NALARI
- HASTANELER
- SPOR KOMPLEKSLER?
- T?CAR? B?R?MLER
- TUR?ST?K B?R?MLER
- PEYZAJ


PROJE;


- ET?D ve F?Z?B?L?TE
- PLANLAMA
- TASARIM ve UYGULAMA
- ALT YAPI PROJELER?
patek philippe replica


??eri?e geri d?n | Ana menuya d?n