ERS.COM.TR


??eri?e git

Kalite Politikam?z

Y?r?t?len projelerimizde m??teri istek ve beklentilerini tam olarak kar??lamak.
?irketimizin ana sermayesini olu?turan insan kaynaklar?m?z?n, tatmini, e?itimi ve geli?imini sa?lamak.
Tak?m ?al??mas? yapmak.
Hizmetlerimizi yasalar, etik kurallara uyarak yapmak.
Kar??l?kl? g?ven ortam? sa?lamak.
?irketimizin sayg?nl???n? korumak.
Kalite seviyemizin y?kseltilmesi, verimlili?in art?r?lmas? i?in bilim ve teknolojideki geli?meleri takip etmek ve uygulamak

omega seamaster replica

??eri?e geri d?n | Ana menuya d?n