ERS.COM.TR


??eri?e git

?irket Profili1950'lerden itibaren, ?n?aat sekt?r?nde faaliyet g?steren ?NSAL ?N?AAT ile; 1987 tarihinde kurulan ERSEL ?n?aat limited ?irketi, 1995 tarihinde in?aat piyasas?nda daha g??l? yer alabilmek amac? ile bir araya gelerek, E.R.S. ?N?AAT SANAY? ve T?CARET A.?. ad? alt?nda birle?mi?lerdir.


Her birinin deneyim ve g??lerinin ortak bir ?irket yap?s? i?inde birle?tirilmesi ile, ?retici ve yarat?c? kabiliyeti y?ksek bir kurulu?un meydana getirilmesi ama?lanm??t?r.


Her t?rl? in?aat ve taahh?t i?leri ile, M?hendislik, M??avirlik ve Kontrolluk hizmetleri; ?irketin ?al??ma konular?n? olu?turmaktad?r.


E.R.S. ?N?AAT SANAY? ve T?CARET A.?. s?z? edilen faaliyet konular?nda, b?y?k ?apl? organizasyonlar ger?ekle?tirdi?i gibi; belirtilen faaliyet konular?nda, ayr? ayr? da ?rg?tlenebilmektedir.


E.R.S. ?N?AAT SANAY? ve T?CARET A.?. yukar?da bahsedilen faaliyet konular?n? ger?ekle?tirebilmek i?in, olduk?a zengin bir makina park? ve ekipman organizasyonu sa?lam??t?r.


E.R.S. ?N?AAT SANAY? ve T?CARET A.?. ihtisas alanlar?na g?re olu?turdu?u kadrosu ve ta?ra te?kilatlar? ile, 21. y?zy?lda da in?aat sekt?r?nde yurt i?i ve yurt d??? ?al??malara damgas?n? vurmaya haz?rd?r panerai replica


??eri?e geri d?n | Ana menuya d?n